Løntilskud til ansættelse af ledig i offentlige virksomheder

Fordele for både dig og den ledige

 • Du møder en potentiel ny medarbejder, og den ledige får prøvet sig selv af i et konkret job.
 • Du får tilskud. (*)
 • Den lediges praktiske erhvervserfaringer kan suppleres med kurser. Vi bidrager gerne med vejledning og eventuel finansiering.
 • Ansættelse med løntilskud kan kombineres med uddannelse som introduktion til en fast ansættelse og med jobrotation.
 • Vi formidler kontakt mellem dig og en ledig.

Sådan gør du

Kontakt dit lokale jobcenter.

Regler for ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere

 • Offentlige virksomheder er ikke kun stat, regioner og kommuner. Det er også alle organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis driftsudgifter dækkes med mindst 50% af offentlige midler. 
 • Inden et løntilskudsforløb kan sættes i gang, skal både løntilskudspladsen og den ledige godkendes af jobcenteret. 
 • Der skal være tale om en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere, når virksomheden ansætter en person i jobtræning med løntilskud, og der skal være et rimeligt forhold mellem ansatte med og uden tilskud.
 • Løn- og arbejdsvilkår skal generelt følge overenskomsten på området. Der er dog en fast timesats for lønnen (*).
 • Den ledige kan højest få løn, der svarer til pågældendes aktuelle individuelle forsørgelsesniveau (dagpenge, kontanthjælp…). Arbejdstiden fastsættes under hensyn hertil og for hele løntilskudsperioden. 
 • Virksomheden udarbejder en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev med beskrivelse af løn- og arbejdsvilkår og den forventede tilskudsperiode. Jobcenteret bistår gerne. 
 • Lønnen udbetales af den offentlige arbejdsgiver, der modtager et løntilskud (*) på månedsvis bagud. 
 • En ledig, som ansættes hos en offentlig arbejdsgiver, kan få befordringsgodtgørelse. Godtgørelsen søges i a-kassen. 
 • Ansættelse i offentligt løntilskud kan for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere max. vare 4 mdr. hos samme arbejdsgiver. Der kan for visse andre målgrupper (fx førtidspensionister, revalidender m.fl.) aftales længere forløb.
 • Jobcenteret kan ved siden af løntilskuddet bevilge et tilskud til en medarbejder eller ekstern konsulent, som varetager opgaven med introduktion og særlig individuel støtte til en ledig med særligt behov for introduktion, vejledning eller oplæring. 
 • Jobcenteret kan yde tilskud til hjælpemidler i form af undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. 
 • Ansatte med løntilskud er omfattet af samme lovgivning som ordinært ansatte.

(*) Du kan se den aktuelle sats for tilskud og læse mere på hjemmesiden for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering