Behandling af personoplysninger i forbindelse med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) brugerpanel

På denne side kan du læse mere om behandlingen af personoplysninger i forbindelse med STARs brugerpanel.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 (se note 1) skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
4. Kategorier af personoplysninger
5. Modtagere eller kategorier af modtagere
6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
7. Opbevaring af dine personoplysninger
8. Retten til at trække samtykke tilbage
9. Dine rettigheder
10. Klage til Datatilsynet

Note 1: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Vermundsgade 38
2100 København Ø
CVR-nr.: 55 56 85 10
Telefon: 72 21 74 00
Mail: star@star.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@bm.dk
 • På telefon: 72 20 50 00 (Dette er Beskæftigelsesministeriets hovednummer, hvor receptionen vil viderestille dig til DPO’en.)
 • Ved brev: Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, 1060 København, Att.:Databeskyttelsesrådgiver.

Hvis du ønsker at sende sikker digital post til DPO’en, skal du sende en mail til Beskæftigelsesministeriet gennem e-Boks på www.borger.dk. Skriv att. Databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet.

Vi vil gerne passe godt på dine oplysninger. Almindelige mails er ikke krypterede, så vi foreslår, at du sender en besked som digital post fra Borger.dk, Digital Post-appen, E-Boks, eller Mit.dk, hvis din henvendelse indeholder fx private oplysninger eller CPR-nummer. Her kan du vælge Beskæftigelsesministeriet som modtager.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vi behandler dine personoplysninger med det formål, at kunne have et brugerpanel, som skal bistå STAR med at forbedre brugeroplevelsen på STARs borgerrettede kanaler.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger
 • Navn
 • Køn
 • Fødselsår
 • Aktuel beskæftigelsestilstand
 • Bopælskommune
 • Uddannelse
 • Medlem af a-kasse (ja/nej)
 • Egen vurdering af gennerelle digitale kompetencer
 • E-mail
 • Telefonnummer

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

STAR videregiver ikke dine personoplysninger til andre dataansvarlige. STAR overlader dog dine personoplysninger til styrelsens databehandler, Rambøll. Formålet med overladelsen er, at STAR anvender Rambølls system SurveyXact ifm. brugerpanelet.

Rambøll Management Consulting A/S
CVR: 60997918
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Danmark

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er deltager i panelet. Hvis du vælger at melde dig ud af panelet sletter vi dine persondata indenfor 3 måneder.

8. Retten til at trække samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Beskæftigelsesministeriets departement og Datatilsynet

Såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Beskæftigelsesministeriets departement. Du kan kontakte departementet på bm@bm.dk eller på telefon 72 20 50 00.

Du har endvidere ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.