Vilkår for CV på EURES

Ønsker du at overføre dit CV til Euresportalen (eures.europa.eu), så det kan ses af arbejdsgivere i alle europæiske lande og matches med ledige jobs i hele Europa?

Da dit CV indeholder personoplysninger gælder reglerne i forordning (EU) 2016/679 (persondataforordningen) og forordning (EF) nr. 45/2001 med hensyn til den behandling, som Europa-Kommissionen foretager.

Du skal give dit samtykke til vilkårene i denne databeskyttelseserklæring, hvis du ønsker, at dit CV overføres til Euresportalen. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du er mindreårig, skal du desuden have dine forældres/din værges samtykke.

Oplysningerne i denne databeskyttelseserklæring gives i henhold til artikel 13 i forordning (EU) 2016/679 og artikel 11 i forordning (EF) nr. 45/2001.

1. Formålet med databehandlingen

Euresportalen stiller oplysninger og elektroniske tjenester til rådighed for jobsøgende, der ønsker at finde job eller andre muligheder i Europa, for arbejdsgivere og organisationer, der ønsker at finde kandidater fra andre lande, og for borgere, der ønsker at gøre brug af princippet om fri bevægelighed for personer. Find mere information om de direkte tilgængelige tjenester på Euresportalen på eures.europa.eu.

Tjenester, der er til rådighed for jobsøgende på Jobnet uden at registrere dig på Euresportalen
Jobsøgende kan vælge at overføre deres CV til Euresportalen via elektroniske tjenester, der stilles til rådighed af Euresmedlems- og partnerorganisationer. CV'et vil derefter være tilgængeligt til søgning og matchning akkurat ligesom et CV, der er uploadet direkte på Euresportalen. Bemærk, at det kun er en kopi af de data, der opbevares i Jobnet, som overføres til Euresportalen. Der oprettes ikke en konto på Euresportalen, og det er kun her i Jobnet, at du kan ændre eller slette dine data. Se mere i afsnit 7 nedenfor.

Tjenester, der er til rådighed for arbejdsgivere
Arbejdsgivere kan få adgang til de CV'er, der uploades på eller overføres til Euresportalen, enten direkte på Euresportalen eller via elektroniske tjenester, som Euresmedlems- og -partnerorganisationer stiller til rådighed for arbejdsgivere, hvis sådanne elektroniske tjenester udbydes.

2. Retsgrundlaget for databehandlingen

Forordning (EU) 2016/589, "Euresforordningen", og navnlig kapitel III heri, er retsgrundlaget for behandling af data, der er indsamlet i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring. Forordningen definerer formålet med behandlingen, nemlig at muliggøre matchning af ledige stillinger med jobansøgninger og CV'er, og fastsætter generelle betingelser for behandlingen. Yderligere bestemmelser om databehandlingen, navnlig hvad angår roller og ansvarsområder for de forskellige parter, der er involveret i behandlingen, er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1257.

3. Hvilke personoplysninger indsamles og overføres til Euresportalen, og hvordan vil de blive brugt?

De personoplysninger, du som jobsøgende giver dit samtykke til at overføre til Euresportalen, vil blive brugt af søge- og matchningsfunktionen på Euresportalen og kan blive vist - som nærmere beskrevet i denne databeskyttelseserklæring - som et resultat af en vellykket søgning og matchning. Du kan dog angive, at alle eller udvalgte personoplysninger skal skjules og ikke vises over for de modtagere, der er angivet i punkt 5 nedenfor. Visse oplysninger vil aldrig blive brugt til søge- og matchningsformål, selvom de er blevet overført, men kan vises i søge- og matchningsresultaterne, hvis du ikke har valgt at skjule dem. Du kan læse nedenfor, hvilke oplysninger, der overføres til Euresportalen, hvilke der bruges til søge- og matchningsformål, hvilke oplysninger du kan skjule m.m.:

Følgende personoplysninger kan overføres til Euresportalen:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Postadresse (Gadenavn)
 • Postnummer
 • By
 • Land
 • Mobilnummer
 • E-mail
 • Kørekort
 • Erhvervserfaring (stilling, periode, ansvar/opgaver)
 • Arbejdsgiver (navn)
 • Uddannelser, kurser, certificeringer
 • Sprog og niveau
 • Jeg søger job som (de typer job du søger)
 • Angivelse af om du kan starte i nyt job med det samme
 • Faglig profil

Følgende oplysninger vil aldrig blive overført til Euresportalen:

 • Kvalifikationer
 • Anden erfaring
 • Kurser
 • Webside

Følgende oplysninger vil, hvis de overføres, ikke blive brugt til søge- og matchningsformål, men kan vises, hvis den jobsøgende ikke har angivet, at de skal skjules:

Oplysninger om ansøgerens nationalitet, fødselsdato eller alder, køn, handicap, navn og kontaktoplysninger samt navn og kontaktoplysninger på tidligere og nuværende arbejdsgivere.

Følgende oplysninger kan skjules ved præsentation af den jobsøgendes CV, hvis den jobsøgende ønsker det, men vil dog blive anvendt ved søgning og matchning:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Postadresse (Gadenavn)
 • Postnummer
 • By
 • Land
 • Mobilnummer
 • E-mail
 • Kørekort
 • Erhvervserfaring (stilling, periode, ansvar/opgaver)
 • Arbejdsgiver (navn)
 • Uddannelser, kurser, certificeringer
 • Sprog og niveau
 • Jeg søger job som (de typer job du søger)

Hvis du vælger at skjule dine kontaktoplysninger, kan en interesseret arbejdsgiver ikke kontakte dig direkte. Det er vores erfaring, at arbejdsgivere generelt ikke kontakter personer, som ikke angiver kontaktoplysninger, og vi fraråder dig derfor at skjule dem. Hvis du alligevel ønsker at skjule kontaktoplysninger, vil arbejdsgiveren kunne kontakte Jobnets support, som vil kontakte dig med henblik på at etablere en kontakt mellem dig og arbejdsgiveren.

4. Hvordan data indsamles, og af hvem

Dataene indsamles af Euresmedlemmer og –partnerorganisationer (jobcentre eller andre aktører), der tilbyder denne tjeneste til jobsøgende enten som en separat tjeneste eller som en tjeneste, der supplerer en eksisterende onlineapplikation til CV'er, hvor det kan vælges at overføre et CV, der er oprettet i systemet af Euresmedlemmet/-partneren, til Euresportalen.

Når dataene er indsamlet, overføres de via "en enkelt koordineret kanal" til Euresportalen. Denne enkelte koordinerede kanal oprettes og drives under tilsyn af det nationale Eureskoordinationsbureau i hvert deltagende land. Kontaktoplysningerne for det nationale Eureskoordineringsbureau eller det organ, der har ansvaret for behandlingen i forbindelse med den "enkelte koordinerede kanal" (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) findes nedenfor i afsnit 9 - Kontaktoplysninger.

5. Hvem har adgang til oplysningerne, og hvem videregives de til?

De data, der overføres til Euresportalen, lagres i en database i Europa-Kommissionens datacenter. Adgang til dataene, der er beskyttet af ægthedskontrol, gives enten på Euresportalen eller gennem Euresmedlems- og -partnerorganisationer via applikationsprogrammeringsgrænseflader (API'er). Serverne er placeret i Europa-Kommissionens datacenter, hvor applikationen hostes.

Adgang til Euresportalen

Oplysninger om jobsøgendes CV stilles til rådighed på Euresportalen til søgning, matchning og visning for arbejdsgivere, der er registreret og verificeret af den webstedsadministrator, der handler på vegne af den dataansvarlige, og for personale, der arbejder i Euresmedlems- eller -partnerorganisationer.

Adgang via API'er

Data kan også gøres tilgængelige for Euresmedlems- og -partnerorganisationer via API'er. I så fald kan oplysninger om jobsøgendes CV/profil også gøres tilgængelige for søgning, matchning og visning på websteder og via elektroniske tjenester af de pågældende Euresmedlems- og partnerorganisationer for arbejdsgivere, der er registreret og verificeret af disse tjenesters webadministrator, og for personalet i de pågældende Euresmedlems- eller -partnerorganisationer. Yderligere oplysninger om, hvilke Euresmedlemmer og -partnere der tilbyder sådanne elektroniske tjenester, fås hos den dataansvarlige. Se afsnit 9 - Kontaktoplysninger.

Vilkår og anvendelsesbetingelser for arbejdsgivere

Arbejdsgivere, der ønsker at tilgå og viderebehandle dine data – hvad enten det er direkte på Euresportalen eller via eventuelt tilgængelige elektroniske tjenester fra en Euresmedlems- eller -partnerorganisation – kan kun gøre det, hvis de har accepteret og forpligtet sig til at overholde de nedenfor anførte almindelige vilkår og betingelser for brug.

Bemærk, at hvis du har valgt at skjule din e-mailadresse og andre kontaktoplysninger, kan interesserede arbejdsgivere kun kontakte dig som beskrevet under punkt 3 ovenfor.

6. Hvem er ansvarlig for hvad i forbindelse med håndteringen af de personoplysninger, der overføres til Euresportalen?

Eures' Europæiske Koordineringsbureau, der på nuværende tidspunkt er placeret i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Inklusion, er "registeransvarlig" (dataansvarlig) i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001 for dataene på Euresportalen. Det er det organ, der er ansvarligt for udvikling, støtte og drift af Euresportalen og for de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sørge for tilstrækkelig sikkerhed i forbindelse med personoplysninger, navnlig den nødvendige fortrolighed og integritet. Udvikling, support og drift af systemet kan uddelegeres til eksterne virksomheder eller organisationer, der optræder som databehandler på vegne af Det Europæiske Koordineringsbureau.

Som jobsøgende er du ansvarlig for kvaliteten af de data, du oplyser. Du kan til enhver tid få adgang til dine data og ændre, fjerne og slette dem. Nærmere oplysninger findes nedenfor i afsnit 7.

7. Hvordan kan du kontrollere, ændre eller slette dine oplysninger?

Et CV, der er overført til Euresportalens CV-database sammen med anvisninger om behandling og visning som beskrevet ovenfor i afsnit 3, er en kopi af de oplysninger, du har afgivet i det CV, der er oprettet her i Jobnet. Du kan til enhver tid kontrollere, ændre eller slette data ved at logge ind på din konto, og dine ændringer overføres indenfor nogle timer til Euresportalen. Det er kun her, at du kan anmode om begrænsninger i behandlingen af data eller retten til at overføre data.

Hvis du beslutter at slette dit CV her, slettes det også på Euresportalen. Du kan også når som helst beslutte med  at trække dit samtykke tilbage eller ændre dit samtykke til overførslen af dataene til Euresportalen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, slettes kopien af dit CV, der er overført til Euresportalen, på Euresportalen indenfor nogle timer, men det påvirker ikke de data, der opbevares her i Jobnet.

8. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

CV'er, der overføres til Euresportalen, vil kun blive gemt og være tilgængelige der, så længe det oprindelige CV, der er oprettet i Jobnet, stadig er tilgængeligt. Hvis du sletter dit CV fra Jobnet eller gør det ikke-søgbart eller trækker samtykket tilbage, så slettes dit CV fra Euresportalen.

Der bliver dagligt taget en sikkerhedskopi af Euresportalens CV-database som beskyttelse mod dataforvanskning og hardware- eller applikationsfejl. Personoplysninger i sikkerhedskopier afsløres ikke, medmindre de anvendes til at gendanne databasen, og vil under alle omstændigheder kun blive opbevaret i højst en måned.

Når dit CV er blevet slettet, eller du har trukket dit samtykke til at overføre det til Euresportalen tilbage, vil vi fortsat gemme et begrænset sæt data, der er anonymiseret, og anvende dem til forskning og statistiske formål. Oplysninger, der gøres anonyme på en sådan måde, at den registrerede ikke kan - eller ikke længere kan - identificeres, anses ikke for personoplysninger.

9. Kontaktoplysninger og klager

Euresportalen forvaltes af Det Europæiske Koordineringsbureau for Eures, der er placeret i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Inklusion.

I tilfælde af spørgsmål, klager eller andre henvendelser om de data, der overføres til og behandles på Euresportalen, bedes du kontakte den dataansvarlige på følgende e-mailadresse: 
empl-eures@ec.europa.eu

Det nationale Eureskoordineringsbureau har ansvaret for at overvåge driften af den "enkelte koordinerede kanal" til overførsel af dit CV til Euresportalen:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København S
Telefon: 72 21 74 00 
E-mail: star@star.dk

Det Euresmedlem/den Eurespartner, der driver denne tjeneste, er det organ, der indsamler og overfører dit CV til Euresportalen, og til hvem anmodninger om verifikation, ændring og sletning af data samt begrænsning af behandling og dataoverførbarhed rettes:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København S
Telefon: 72 21 74 00 
E-mail: star@star.dk

Vi vil gerne passe godt på dine oplysninger. Almindelige mails er ikke krypterede, så vi foreslår, at du sender en besked som digital post fra e-Boks eller www.borger.dk, hvis din henvendelse indeholder fx private oplysninger eller CPR-nummer. Her kan du vælge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som modtager.

I tilfælde af konflikt kan klager vedrørende behandling af dine personoplysninger rettes til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Yderligere information og kontaktoplysninger findes på: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints

Du kan også kontakte Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk/

10. Fremtidige opdateringer

Det kan undertiden være nødvendigt at ændre denne databeskyttelseserklæring. Brugerne indvilger i at blive underrettet om sådanne opdateringer via Jobnets supportside, og at de ved at anvende Eurestjenesterne efter den opdaterede databeskyttelseserklærings ikrafttrædelsesdato tilslutter sig de opdaterede vilkår. De opdaterede vilkår træder i kraft, når de bliver opslået, medmindre der er angivet en senere dato på Jobnets supportside.

FÆLLES VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG FOR ARBEJDSGIVERE, DER TILGÅR CV'ER, SOM ER HENTET FRA EURESPORTALENS CV-DATABASE

 1. Det Europæiske Koordineringsbureau, der er placeret i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Inklusion, er den "registeransvarlige" (dataansvarlige) i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001 og forordning (EU) 2016/679 (persondataforordningen). Euresmedlemmer og -partnere, der giver adgang til data, som er lagret på eller overført til Euresportalen, handler på den dataansvarliges vegne.
 2. Ved at acceptere disse betingelser indvilger arbejdsgiveren i udelukkende at bruge Eurestjenesten til at søge efter og kontakte jobsøgende med det formål at tilbyde reelle og konkrete job eller opgaver i arbejdsgiverens egen virksomhed eller i en virksomhed, som arbejdsgiveren repræsenterer direkte. Jobtilbuddet skal være i overensstemmelse med de ønsker, som den jobsøgende har givet udtryk for i sin profil.
 3. Arbejdsgivere kan ikke opkræve gebyr eller nogen anden form for betaling fra jobsøgende for adgang til oplysninger om ledige stillinger eller for at opnå en ansættelseskontrakt eller anden kontrakt.
 4. De indhentede oplysninger må under ingen omstændigheder anvendes til at reklamere for eller sælge tjenester eller produkter eller udsende arbejdsmarkedsoplysninger eller tilbud af generel art, såsom anmodninger om registrering af CV'er/jobsøgerprofiler i andre CV-databaser.
 5. Oplysninger, der er modtaget fra Euresportalens CV-database, kan indeholde personoplysninger, der skal behandles i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, navnlig forordning (EU) 2016/679. Alle databehandlingsanvisninger, der modtages sammen med dataene, såsom dataopbevaringsperioder, restriktioner for videre behandling mv., skal overholdes fuldt ud.
 6. Data, der er downloadet fra Euresportalens CV-database, må kun opbevares i det tidsrum, det er strengt nødvendigt for at kontakte potentielle kandidater og gennemføre de efterfølgende trin i ansættelsesprocessen. Gives ingen andre anvisninger for opbevaring af data sammen med de modtagne data, skal alle data slettes fuldstændigt, så snart de ikke længere er nødvendige til det oprindelige formål: at finde og kontakte kandidater til et reelt og konkret job eller en opgave som angivet i punkt 2 ovenfor. Dataene om den jobsøgende kan kun opbevares af arbejdsgiveren i længere tid, hvis den enkelte jobsøgende udtrykkeligt har givet sit samtykke hertil.
 7. Manglende overholdelse af disse vilkår og betingelser eller andre behandlingsanvisninger fra den dataansvarlige eller andre organer, der arbejder på den dataansvarliges vegne, kan med forbehold af andre administrative eller retslige foranstaltninger udgøre en overtrædelse af forordning (EU) 2016/679.