Voksen- og efteruddannelse

Er det blevet tid til at supplere eller opdatere din viden, kan voksen- eller videre- og efteruddannelse måske være din vej. 

Afhængig af dit uddannelsesniveau og din erhvervserfaring kan du tage en almen voksenuddannelse, eller du kan vælge en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Er du i tvivl om, hvad dit niveau er, kan du lave en kompetenceprofil for dig selv. Det betyder, at du får et overblik over, hvad du egentlig kan på baggrund af din skolegang, dit job og dit fritidsliv. Du laver din kompetenceprofil nemt og enkelt på minkompetencemappe.dk. 

Og husk, det er vigtigt, at du får afklaret med dit jobcenter eller din a-kasse, hvilke muligheder du har for eventuelt at tage en voksen- eller efteruddannelse.

Almene voksenuddannelser

Almene voksenuddannelser kan opdeles på tre niveauer. De er alle tre tænkt som forberedelse til, at du kan læse videre på et senere tidspunkt.
Du læser på godkendte voksenuddannelsescentre (VUC'er).

Forberedende voksenundervisning (FVU)

er for dig, der vil være bedre til at læse og regne. Du bliver undervist i fagene læsning og matematik. Begge fag er opdelt i trin, og du kan vælge at afslutte hvert trin med en prøve. Se mere om forberedende voksenundervisning på UddannelsesGuiden.

Almen voksenuddannelse (AVU)

er for dig, der vil forbedre dine kundskaber i almene fag. Kernefagene er dansk, engelsk, matematik, naturvidenskab, historie, tysk eller fransk. Derudover kan du vælge en række tillægs fag. Du kan vælge at afslutte hvert fag med en prøve, der svarer til folkeskolens 9. og 10. klasse. Se mere om almen voksenuddannelse på UddannelsesGuiden.

Hf-enkeltfag

giver dig almen dannelse, viden og kompetencer, så du kan tage en videregående uddannelse. Fagene kan afsluttes med prøver, der svarer til gymnasieniveau. Se mere på UddannelsesGuiden.

Erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

består af små 3.000 forskellige uddannelser og udvalgte enkeltfag fra erhvervsuddannelser.
Uddannelserne fører til en selvstændig kompetence i forhold til at udføre ufaglærte og faglærte jobfunktioner. 

Voksenerhvervsuddannelser (VEUD)

er forløb for voksne på de almindelige erhvervsuddannelser. 

I den grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

får du lavet en personlig uddannelsesplan. Planen tager udgangspunkt i, hvad du tidligere har lavet, og dine fag bliver sat sammen, så du får en formel, godkendt erhvervsuddannelse. Se mere på UddannelsesGuiden.

Videregående voksenuddannelse (VVU)

er en blanding af teori og praktik og afsluttes med et afgangsprojekt.

Du kan vælge mellem seks fagområder:

  • Service, produktion, it, bygge og anlæg m.v.
  • Velfærd, undervisning og sundhed
  • Ledelse
  • Merkantile fag
  • Administration og forvaltning
  • Medie- og kommunikation

Du kan også få godkendt at tage en fleksibel akademiuddannelse. På baggrund af en uddannelsesplan kan du så tage forskellige fag på tværs af uddannelser. Se mere om VVU på UddannelsesGuiden.

Diplom- og masteruddannelser giver kompetence på niveau med henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelser.

Idéen med Åben uddannelse har bredt sig til rigtigt mange uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter. Det betyder, at du kan læse på så godt som alle niveauer. Du kan for eksempel tage merkonomkurser, it-kurser, sprogkurser, HD-enkeltfag og Master- og Diplomuddannelser. Du kan tage voksenpædagogiske kurser. Du kan læse på åbent universitet eller tage en deltids-ph.d.

Husk altid at tale med din a-kasse eller jobcenter. De kender reglerne for, hvad netop du må tage af kurser under åben uddannelse, hvor mange timer, du må læse osv. Og de skal godkende dine
kurser.

Som et nyt alternativ udbyder globalt anerkendte universiteter som Stanford, MIT og Sabera online uddannelse. Du skal dog være opmærksom på, at disse uddannelser ikke nødvendigvis er anerkendt i Danmark.

Voksenlærling

Hvis du er over 25 år og gerne vil have en faglig uddannelse, har du mulighed for at blive voksenlærling. Det er de enkelte regioner, der bestemmer, hvilken type voksenlærling der er behov for i deres region. Det gør de i forhold til, hvor sandsynligt det er, at du kan få job efter endt læretid.

Hvis du vil være voksenlærling skal du enten:

være ikke-faglært eller  have en forældet uddannelse eller  være mellem 25 og 30 år og have været ledig i over 6 måneder eller  være over 30 år og have været ledig i over 9 måneder. Hvis du vil vide mere om at være voksenlærling, skal du tjekke Fremtiden er faglært. Og du kan læse om selve voksenlærlingeordningen på star.dk.

Værd at vide

Du kan i nogle tilfælde søge om lov til at blive voksenlærling inden for områder, der ikke er godkendte. Snak med dit jobcenter (https://info.jobnet.dk/mit+jobcenter), hvis du er interesseret i et bestemt fag.

Hvis du vil have mere inspiration

Veu-center.dk
Giver dig udførlig vejledning om voksen- og efteruddannelse.
Efteruddannelse.dk
Her får du information om arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Du kan også reservere plads direkte på en del af kurserne. 
ufm.dk
Uddannelse- og Forskningsministeriet har god information om voksenuddannelser på videregående niveau for eksempel diplom-, master- og akademiuddannelserne.

Lovgivning

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven)
Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning (FVU)
Bekendtgørelse om grunduddannelse for voksne (GVU)
Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser (Akademiuddannelser) (VVU)
Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) i  videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser i videreuddannelsessystemet for voksne
Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser for voksne
Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.
Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne
Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats